In February 2019 teacher  Levhenko О. О. defended  her dissertation "Neoromantic  poetics of Michailo  Kotsubinsky’ s  prose” at the specialized  Academic Council  of ChNPU  ЧНПУ  named after B. Khmelnitsky.

Учебно-методические пособия преподавателей кафедры:

1. Перцова І. В. Шкільний курс зарубіжної літератури та методика його викладання. –Кіровоград: ПП «Ексклюзив - Систем», 2015, 5,1 д.а., 124 с.

2. Перцова І. В. Антична література. – Кіровоград: ПП «Ексклюзив - Систем», 2015, 8,4 д.а., 202 с. 
3. Перцова І. В. Методика викладання зарубіжної літератури. – Кіровоград, ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013, 4,8 д.а., 116 с.
4. Перцова І. В. Від античності до ХХ століття. – Кіровоград, ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2012, 11,4 д.а., 273 с.

5.Ріжняк О.Л. Самостійна робота з латинської мови Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012 - 88 с.

6.Ріжняк О.Л. Практикум з латинської мови. Модульний курс для студентів факультету історії та права. Навчальний посібник. – Кіровоград РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2015. – 134 с.

7.Ріжняк О.Л.Практикум з латинської мови. Модульний курс. Навчальний посібник. - Кіровоград РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка. Вид. 2-ге, переробл. і доп., 2016. – 134 с.

Статьи и публикации преподавателей кафедры:

1. Перцова І.. Специфічна робота людської свідосмості в процесі мовної інтерпретації дійсності // Наукові записки. – Вип. 175. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2019. – С.467-471, 0,1 д.а., 3 с.
2. Перцова І.В. Грані кохання   в любовній поезії Овідія // Наукові записки. – Вип. 164. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2018. – С.363-365, 0,1 д.а., 3 с.
3. Перцова І. В. Особливості часопростору в поезії Й.Бродського // Наукові записки. – Випуск 162. – Серія: Філологічні науки – Кропивницький, 2017. – С.176-1821.

4.Перцова Інна Василівна. Семантичні аспекти перекладу поезії Й.Бродського // Наукові записки. – Випуск 154. – Серія: Філологічні науки – Кропивницький, 2017. – С.373-379

5. Перцова І. Семантика кольоропозначень у романі  Патріка Зюскінда «Парфуми: Історія одного вбивці» //  Наукові записки. – Випуск 145. – Серія: Філологічні науки – Кіровоград, 2016. – С.463-467.

6. Перцова І. В. Особливості хронотопу оповідання В.Винниченка «Темна сила» // Наукові записки. – Вип. 142. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград1. Перцова І. В. Особливості хронотопу оповідання В.Винниченка «Темна сила» // Наукові записки. – Вип. 142. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С.223-226, 0,1 д.а., 3 с.
7. Перцова І. В. Час і простір в оповіданні Джеймса Олдріджа «Останній дюйм» // Наукові записки. – Вип. 138. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С.363-365, 0,1 д.а., 3 с.
8. Перцова І. В. Художній простір у творі Джека Лондона «Жага до життя» // Наукові записки. – Вип. 128. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2014. – С.118-121, 0,1 д.а., 3 с.

9. Давидова О.І. "Волонтерство як метод формування емпатії у студентів медичних навчальних закладів" // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Роль інновацій в трансформації образу сучасної науки".

10 .Краснощок В.В., Ріжняк О.Л., Кармазіна К.Б., Лахно Т.В.,Дєдова О.І. Основні семантичні моделі термінотворчих метефор в сучасній англійській мові//International scientific and practical conference “Philology in EU countries and Ukraine at the modern stage» : Conference proceedingsDecembre 21-22, 2018. Baia Mare : Izdevnieciba “Baltia Publishing», page 167-170.

11. Краснощок В.В. Неповнота «Української людини»: драма П.Тичини у критиці Є.Маланюка// Вісник Маріупольського державного університету. – Випуск 18. Редакційно-видавничий відділ МДУ, 2018 с.66-72

12. Краснощок В.В. Порівняльний аналіз політехнічних термінів, утворених за допомогою метафори в англійській та українськиї мовах// Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. – Випуск  1(15) -  Серія "Філологічні науки" – 2018, с.245-253

13. Краснощок В.В.Особливості методів самостійної роботи у процесі вивчення української мови як іноземної//Scientific and pedagogic internship on the topicModern Process of Philological Education Reforming in Ukraine and in EU Countries, November 19-30,2018, Stalowa Wola, Republic of Poland, page 36-40

14. Ріжняк Оксана, Соколовська Олена, Краснощок Вікторія. Специфіка національного білінгвізму в умовах полі мовного середовища//Наукові записки. – Випуск 175 – Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2019, с.830-834.

15. Лахно Т. В. «What is the best teaching method for learning English?», Преподавание английского языка в Украине: новые пути к успеху: тезисы докладов (на английском языке) / Сост. А. Раду, Л. Кузнецова. - Львов: ЧП «Марусич», 2018. - 83-84.

16. Левченко О. О. «Життя без поезії – злочин» (Неоромантичне двосвіття й туга за красою в новелі Михайла Коцюбинського «Сон» // Наукові записки; Серія: Філологічні науки (літературознавство). 2008. Вип. 79. С. 239–244.

17. Левченко О. О. Неоромантизм в українській літературі: проблема визначення // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць факультету лінгвістики Гуманітарного інституту Київського авіаційного університету. Київ, 2009. Вип. 18. С. 203–207.

18. Левченко О. О. Поєднання сили слова, музики і кольору у творах М. Коцюбинського як вияв духовності автора // Література. Фольклор. Проблема поетики: зб. наук. праць. Київ, 2009. Вип. 33. С. 635–640.

19. Левченко О. О. Кінопоетика повісті «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського  // Література. Фольклор. Проблема поетики: зб. наук. праць. Київ, 2010. Ч. 1. С. 496–502.

20. Левченко О. О. Концепція неоромантизму в критичних працях Лесі Українки // Наукові записки; Серія: Філологічні науки (літературознавство). 2011. Вип. 94. С. 32–37.

21. Левченко О. О. Неоромантичні риси новели «Цвіт яблуні» Михайла Коцюбинського // Наукові записки; Серія: Філологічні науки. 2018. Вип. 164. С. 236–239.

22. Левченко О. О. Неоромантичні складові новелістики Михайла Коцюбинського // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe East Europan Scientific Journal. 2018. № 10 (38). С. 68 – 72.

23. Левченко О. О. Неоромантичний характер творів Лесі Українки (у контексті західноєвропейської модерної драми) // «Contemporary Issues in Philological Sciences: Experience of Scholars and Educationalists of Poland and Ukraine” (International research and practice conference: «Experience of Scholars and Educationalists of Poland and Ukraine»). Люблін, 2017. С 56–59.

24. Ріжняк О.Л. Особливості реалізації інтегративного підходу до вивчення латинської мови в системі юридичної освіти. //Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі (термінологічне словотворення)» (14 квітня 2011 року, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ). – Д.: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – 168с. C/ 107-110

25. Ріжняк О.Л., Ріжняк Р.Я. Особливості використання тестування в курсі латинської мови при визначенні рівня сформованості умінь різного типу.  // Наукові записки. – Випуск 96 (2). – Серія: Філологічні науки  (мовознавство): у 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2011. – 571 с.413-416.

26.  Ріжняк О.Л., Ріжняк Р.Я. Використання інноваційних методів навчання при викладанні дисциплін гуманітарного циклу в юриспруденції. // Studia linguistica et juridica. Збірник наукових праць / Відп. ред.. О.І. Іліаді. – Кіровоград: КірЮІ ХНУВС, 2011. – 188с. – С.177-184

27. Ріжняк О.Л. Тестування як один із засобів знань студентів з курсу «Латинська мова». //  Наукові записки. – Випуск 104 (2). – Серія: Філологічні науки  (мовознавство): у 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2012. – 512 с. –С. 402-405

28. Рижняк О.Л. Специфика самостоятельной работы при подготовке студентов-русистов (на примере изучения темы «Чередования гласных и согласных звуков») // Наукові записки. – Випуск 119  – Серія: Філологічні науки  (мовознавство)– Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2013. – 492с. –С. 359-364.

29. Рижняк О.Л. Терминология поваренных солей в диахроническом аспекте // Наукові записки. – Випуск 129 – Серія: Філологічні науки (мовознавство)– Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. – 536с. –С432-436.

30. Ріжняк О.Л. Використання іноваційних методів навчання при викладанні латинської мови в юридичній освіті// Наукові записки. – Випуск 136  – Серія: Філологічні науки (мовознавство)– Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – 536с. –С 490-494.

31. Ріжняк О.Л. Фахова термінологія в порівняльно-генетичному аспекті// Наукові записки. – Випуск 144 – Серія: Філологічні науки (мовознавство)– Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2016. – 540с. –С 443-447.

32. Ріжняк О.Л.Особливості використання інформаційно-комп’ютерних технологій при вивченні латинської мови// Наукові записки. – Випуск 153 – Серія: Філологічні науки (мовознавство)– Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2017. – 754с. –С 689-693.

33. Ріжняк О.Л., Патлата Г.В. Особливості лінгвістичної підготовки за фаховим сприяттям в системі медичної освіти // Наукові записки. – Випуск 165. – Серія : Філологічні науки – Кропивницький : Видавництво «КОД», 2018, С. 527-531.

34. Ріжняк О.Л. Особливості використання машинного перекладу при вивченні лінгвістичних курсів в системі медичної освіти. Тези. // Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2018: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю (25-26 квітня 2018 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя, 2018. – С.148

Студенческая наука:

Участие в 81-м научном медицинском конгрессе студентов и молодых ученых "Медицина XXI века", который состоялся 25-26 апреля 2019 года в Донецком национальном медицинском университете (г. Краматорск) Министерства охраны здравоохнанения Украины.

1. Носірбеков Анварбек "Проблема використання медичної термінології в узбецькій мові";

2. Асатова Захро "Шляхи поповнення української лексики словами на позначення частин обличчя";

3. Ktssi Idrissi Aimen "Do gut flora have an effect on mental".

Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .